หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ผู้จัดทำ : อาจารย์จินตนา  จันเรือน
บทคัดย่อ

ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
,การบริหารจัดการกลุ่มและแนวทางการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ในการดำเนินงานวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ตัวแทนกลุ่ม และเยาวชน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม  และการจัดกิจกรรม     การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการการวิเคราะห์เนื้อหา  การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม และการประเมินผลความพึงพอใจ/ความต้องการจากแบบสอบถาม แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาตีความและสรุปผล