หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้จัดทำ : อาจารย์ชัยวัฒน์  สมศรี
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ใช้บริการห้องพัก นักท่องเที่ยวในการใช้เว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และ (2) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของสถานประกอบการโรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ใช้บริการห้องพัก นักท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญการประเมินระบบ       เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม รวมถึงระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้โปรแกรม PHP เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาเว็บไซต์นี้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ใช้บริการห้องพักหรือนักท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญการประเมินระบบ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่ในระดับมาก รวมถึงผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบมีคุณภาพ    อยู่ในระดับมาก ลำดับสุดท้ายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักหรือนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้เพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น