หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ เพื่อใช้บริการรถม้า จังหวัดลำปาง

จัดทำโดย : อาจารย์ชัยวัฒน์  สมศรี
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่สมาคม ผู้ใช้บริการรถม้า ในการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อขอใช้บริการรถม้า จังหวัดลำปาง และ (2) เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระบบการขอใช้บริการรถม้า จังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่สมาคม ผู้ใช้บริการรถม้าที่เป็นนักท่องเที่ยว  และผู้เชี่ยวชาญการประเมินระบบ       เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม รวมถึงระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้โปรแกรม PHP เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ เป็นไปตามความต้องการของต้องการของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่สมาคม ผู้ใช้บริการรถม้าและผู้เชี่ยวชาญการประเมินระบบ สามารถเพิ่มช่องทางเรียกใช้บริการรถม้า ในจังหวัดลำปาง ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เป็นไปตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่ในระดับมาก รวมถึงผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบมีคุณภาพ    อยู่ในระดับมาก ลำดับสุดท้ายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถม้าหรือนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้เพิ่มช่องทางการเรียกใช้บริการที่หลากหลายมากขึ้น