หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

จัดทำโดย : อาจารย์อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของสำนักงานบัญชีในจังหวัดลำปางที่มีต่อความพร้อมและความต้องการในการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชี และ 2) ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีในจังหวัดลำปาง ประชากรคือหัวหน้าสำนักงานบัญชี จำนวน 31 คน และผู้ช่วยผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ