หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   งานวิจัยคณะ
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
   การทำบัญชีส่วนบุคคล เพื่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลกรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จังหวัดลำปาง
   ปัญหาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภาค อุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ
   การพัฒนาระบบสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
   พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตเทศบาลนครลำปาง
   การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้
   พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี
   เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ เพื่อสนับสนุน การเรียน การสอนและการเผยแพร่ข่าวสาร ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอย
   ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง
   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด
   การศึกษาวิธีการนำเว็บเพจ ขึ้นหน้าแรกของโปรแกรมช่วยการสืบค้นข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ http://www.google.com กรณีศึกษาเว็บไซต์ http://www.rommaiggreenpark.com ภายใต้ คำค้นหา “ที่พักลำปาง”, “โรงแรมลำปาง”,
   การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มประเภทฟังก์ชันนัลดริ้งก์ของวัยรุ่นตอนปลายในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
   ผลกระทบของกรบริหารค่าตอบแทนที่มีต่อความกระตือรือร้นในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้า แม่เมาะ
   การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1- มคอ7 (Web site management for Thai quality framework )
   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนบ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
   ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
   แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม
   แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ เพื่อใช้บริการรถม้า จังหวัดลำปาง
   บทบาทของกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน
   การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัด ในจังหวัดลำปาง
   ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ
   แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ