หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
   อาจารย์
    อาจารย์ชัยวัฒน์ วัฒนกิจสกุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 135 , 17
E-mail  
chaiwat4057@gmail.com
    อาจารย์สรรชัย มะโนเพรียว
หัวหน้าสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ. (การจัดการงานบุคคล) มหาวิทยาลัยพายัพ
บธ.ม. (MBA) มหาวิทยาลัยโยนก
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 135 , 17 
E-mail : 
oh_preaw@hotm
    อาจารย์จินตนา จันทร์เรือน
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (MAB)   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 135 , 17  
E-mail : 
    อาจารย์ถนอม คณิตปัญญาเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยโยนก
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิด
    อาจารย์ปณิธาน ทาปลูก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเราศวรพะเยา
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 135 , 17
E-mail  :  
    อาจารย์กุลวรรณ โสตถิกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
บธ.บ (การตลาด) มหาวิทยาลัยโยนก
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยพายัพ
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 135 , 17
E-mail  :  
    อาจารย์สรัญญา สุวรรณพัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจักการทรัพยากรมนุษย์
ศศ.บ (การจัดการ) สถาบันราชภัฏลำปาง
บธ.ม. (บริหารทรัพยากรมนุษย์และการตลาด) Bangalore University ,India
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 135 , 17
E-mail :
    อาจารย์ดาวเดือน อินเตชะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจักการทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
กำลังศึกษาต่อ  บธ.ม  (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 135 , 17
E-mail :
    Mr.Mark Oppenheimer
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
B.A  (Oriental History and French) University of Denver, USA
MBA (Business Administration) Helsinki University of Technology,Finland.
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 135 , 17
    Mr.Janak Pandey
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
B.Sc. (Hospital and Hotel Administration) Insitute of Hotel Management,India
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 135 , 17
    อาจารย์ปิยมาภรณ์ สวัสดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยโยนก
กำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท  MBA   มหาวิทยาลัยโยนก
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 135 , 17
    อาจารย์วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ศูนย์กรุงเทพฯ
วท.บ. (เคมี-อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บธ.ม. (MBA) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Certificate (Entrepreneurship and Strategic Mgmt) Baylor University, 
E-mail : wisut009@gmail.com