หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
โครงร่างงานวิจัย :: พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตเทศบาล นครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ปีงบประมาณ พ.. 2552

 

กรอบการวิจัย   

               

ส่วน กสาระสำคัญของโครงการวิจัย

1.              ชื่อโครงการวิจัย

(ภาษาไทย)  พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตเทศบาล               นครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง           

(ภาษาอังกฤษ) 

 

2.              ประเภทของงานวิจัย

การวิจัยและพัฒนา

 

3.              หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

 

4.              การเสนอโครงการต่อแหล่งทุนอื่น

R  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น

£  เสนอต่อแหล่งทุนชื่อ…………………………………………………………………..

 

5.              คณะผู้วิจัย (ระบุสัดส่วนการทำวิจัย)

นางสาวกุลวรรณ โสตถิกุล

นางสาวจินตนา                   จันเรือน

นางสาวภัทริกา                    มณีพันธ์

 

 

 

 

 

ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในสังคมปัจจุบันผู้คนมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากสังคมในอดีต จะเห็นได้จากมีการแข่งขันกันมากขึ้นในหลายๆ ด้าน ทุกคนต้องทำงานหนักขึ้นก่อให้เกิดความตึงเครียด ซึ่งเป็นตัวนำไปสู่การเจ็บป่วยได้ง่าย โดยอาการที่เกิดจากความตึงเครียดจะส่งผลให้ระบบต่างๆ ในร่างกายผิดปกติ ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าตามร่างกาย  การใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายและผ่อนคลายความตึงเครียด ก็เป็นวิธีหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้แทนการบำบัดด้วยวิธีอื่น ผู้คนในปัจจุบันส่วนใหญ่ต่างก็ไม่มีเวลาใส่ใจกับการดูแลรักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองและดูแลเรื่องอาหารการกินทำให้ผู้คนเกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเหตุจากการที่บริโภคสารพิษเข้าไปในร่างกายจากการปนเปื้อนมากับอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ทำให้ผู้คนไม่น้อยเริ่มที่จะหวนกลับมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกันมากขึ้น โดยการหาเวลาว่างเพื่อออกกำลังกาย การไปพักผ่อนยังสถานที่ต่างๆ การเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งการเลือกที่จะเข้ารับบริการจากร้านสปาเพื่อเป็นการพักผ่อนเพื่อคลายความเครียดและรักษาสุขภาพร่างกาย จึงส่งผลให้ธุรกิจสปาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการด้านสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภควัยทำงานได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ โดยมีการขยายตัว และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเข้ารับบริการธุรกิจสปาของผู้บริโภคเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในปัจจุบันที่จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคผ่อนคลายกับปัญหา                     หรือความเครียดในชีวิตประวันได้อีกปัจจัยหนึ่ง

สปา มาจากภาษาลาติน “Sanus Per Aquam” หมายความว่าการดูแลสุขภาพโดยการใช้น้ำซึ่งช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและผ่อนคลาย ตามคำนิยามที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป สปา หมายถึง การบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบในการบำบัดควบคู่ไปกับการบำบัดด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็นปัจจัยที่สร้างภาวะสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อารมณ์ สปาจึงเป็นส่วนผสมของศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัดเพื่อสุขภาพที่รวมเอาหลักการของประสาทสัมผัสทั้ง เข้าไว้ด้วยกัน

รูป เป็นการสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เพิ่มความสดใส สดชื่น  แต่งแต้มด้วยสีสันสวยๆ ของดอกไม้ ฯลฯ

รส เป็นการกินอาหารโดยเฉพาะผักและผลไม้สดควรมีปริมาณมาก ด้วยการกินอาหารสุขภาพถูกสัดส่วนตามที่ร่างกายต้องการ วัตถุดิบที่นำมาปรุงต้องสดจากไร่ ไร้สารพิษ และดูน่ากิน แม้แต่การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอุ่นๆ เช่น น้ำขิง ชาเขียว ฯลฯ

กลิ่น เป็นการใช้กลิ่นหอมบำบัดตามหลักการของอโรมาเธอราปี

เสียง เป็นการใช้ดนตรีเบาสบายแนว spiritual music หรือเป็นเสียงเลียนแบบธรรมชาติ อาทิ เสียงน้ำไหล เสียงน้ำหยด เสียงคลื่นลม หรือเสียงนกร้อง หรือดนตรีแนวคลาสสิกเป็นเพลงบรรเลงเบาๆ

สัมผัส เป็นการได้รับสัมผัสที่อ่อนโยน ทะนุถนอม จาก Spa Therapist เพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ภวังค์ นำสู่การผ่อนคลายอย่างลึกล้ำ

ธุรกิจสปาในประเทศไทยได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาข้อมูลจากผลสำรวจอุตสาหกรรมสปาในประเทศไทย (Spa Industry Thailand 2002) ของบริษัท Intelligentspa จำกัด      โดยความร่วมมือของสมาคมสปาไทย พบว่าในปี 2545 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาใช้บริการสปาในประเทศไทยจำนวน 2.6 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ 85 ล้านเหรียญสหรัฐ และพบว่ามีผู้ประกอบการธุรกิจสปารวมทั้งสิ้น 230 แห่ง ทำให้เกิดการสร้างงานมากกว่า 4,000 คน ธุรกิจสปาจึงเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองเพราะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะDay Spa               ซึ่งเป็นสปาขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก  หากแต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจสปานี้จะสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนหรือไม่ รวมถึงธุรกิจสปาในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงหรือยัง มีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถเข้าถึงผู้รับบริการและยังมีผู้บริโภคกลุ่มใดอีกบ้างที่ธุรกิจสปาจะสามารถเข้าถึงได้อีกนอกเหนือจากกลุ่มผู้บริโภคเดิม และ            โดยวิธีใด ในจังหวัดลำปางเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกระแสการรักษาสุขภาพ ซึ่งมีผู้มาใช้บริการของธุรกิจสปากันอย่างแพร่หลาย  จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีโอกาสที่ธุรกิจสปา                     เพื่อสุขภาพ จะสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดลำปางมีความพร้อมด้านทรัพยากร                         การท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางบกกับจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ด้วยสาเหตุเหล่านี้ที่เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปางได้เอื้อต่อธุรกิจสปาในจังหวัด จึงทำให้ธุรกิจสปาสามารถที่จะอยู่ในตลาดสปาได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการมุ่งศึกษาไปยังกลุ่มผู้บริโภคในวัยทำงานที่มีจำนวนมากขึ้นที่ประสบภาวะแวดล้อมที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได้มากกว่าวัยอื่นๆ

จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภควัยทำงานเกี่ยวกับความต้องการในธุรกิจสปา และปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดของผู้บริโภคในการใช้บริการสปาตามสถานประกอบการสปาทั่วไป ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในธุรกิจสปาที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจด้านนี้ และเป็นธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดลำปาง                 อีกด้วย

 

6.              คำถามในการวิจัย

                พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้บริโภควัยทำงานในเขตเทศบาลนครลำปาง             อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

7.              วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

                เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตเทศบาลนครลำปาง             อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                               

               

8.              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

9.              ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ให้บริการสปาจะนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งประโยชน์ต่อผู้สนใจในธุรกิจ สปาที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจด้านนี้ต่อไป

9.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง