หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
โครงร่างงานวิจัย :: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ ASEAN ของนักศึกษาปริญญาตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย อาจารย์สรัญญา สุวรรณพัฒน์ อาจารย์ดาวเดือน อินเตชะ

แบบเสนอโครงการ

เพื่อขอสนับสนุนการวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

กรอบการวิจัย

 

ส่วน ก : สาระสำคัญของโครงการวิจัย

1. ชื่อโครงการวิจัย

(ภาษาไทย) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ ASEAN ของนักศึกษาปริญญาตรี       อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

(ภาษาอังกฤษ) The Factor that Effects to Undergraduate Students’ Alertness toward ASEAN in Muang District, Lampang Province

 

2. ประเภทของงานวิจัย

                การวิจัยและพัฒนา

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

 

4. การเสนอโครงการต่อแหล่งทุนอื่น

                þ ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น

                o เสนอต่อแหล่งทุนชื่อ....................................................................................................

 

5. คณะผู้วิจัย (ระบุสัดส่วนการทำวิจัย)

                นางสรัญญา                          สุวรรณพัฒน์

                นางสาวดาวเดือน                อินเตชะ

               

 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

                ASEAN นับว่าเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเพื่อนบ้านมีความเชื่อมโยง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับไทยมาเป็นระยะเวลานาน รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับอาเซียนในฐานะมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย ทั้งในด้านสภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

 

                เมื่ออาเซียนกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) ในปี พ.ศ. 2558 จะส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียวที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาครวมทั้งไทยได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก AEC จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติว่า AEC จะทำให้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งไม่มีอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การเป็น AEC จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก และ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศให้โดดเด่นมากขึ้น

 

                จาการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๓ ที่สิงคโปร์ปี ๒๕๕๐ ผู้นำอาเซียนได้ลงนามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) เพื่อให้อาเซียนมีความสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และแนวโน้มการจัดทำข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการแข่งขันเพื่อดึงเงินลงทุนโดยตรงซึ่งมีแนวโน้มที่จะถ่ายโอนไปสู่ประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียนเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาเซียนต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

                การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์มุ่งให้อาเซียนเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเคลื่อนย้ายเสรีด้านเงินทุน สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน การลดช่องว่างระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบต่อไป

                ประเทศไทยได้เริ่มเตรียม “สร้างคน” เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับมือ AEC จากสภาวการณ์ปัจจุบันนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยเริ่มมีการตื่นตัวและเห็นถึงความสำคัญของการเป็น AEC โดยมีการเตรียม “สร้างคน” เพื่อเตรียมความพร้อมรับรอง AEC   ดังนี้

 

1.             ระดับการศึกษาพื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยในการปฏิบัติอาชีพที่ส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของอาเซียนและพลเมืองโลก ด้วยการดำเนินโครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยการปรับเพิ่มลักษณะการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจากที่เน้นวิชาภาคทฤษฎีในสายสามัญ ไปสู่การเรียนแบบผสมผสานอย่างเหมาะสมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในลักษณะมัธยมเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องสู้ประชาคมอาเซียน

(โครงการ Spirit of ASEAN) โรงเรียน ASEAN Focus โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน

2.             การอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการในการเตรียมการสร้างความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปีงบประมาณ 2555 มีแผนการดำเนินงาน บริหารจัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคน ด้านอาชีวศึกษาในอาเซียน กำหนดคุณลักษณะนักศึกษาที่จบอาชีวศึกษา เช่น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี สามารใช้ IT ในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูล ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการ

3.             ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร ครู นักศึกษาและประชาชนเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ตลอดจนได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการอุดมศึกษากรอบอาเซียนทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อให้ส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียน ดังนี้ เช่นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทย (โครงการนำร่อง) เป็นการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ภูมิภาคของซีมีโอด้านการศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) และด้านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ปัจจุบันมีหมาวิทยาลัยของประเทศอาเซียนเป็นสมาชิกจำนวน 26 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยของไทย 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รูปแบบการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การอบรมและพัฒนาขีดความสามารถ ความร่วมมือด้านงานวิจัย

 

นอกจากนี้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาบางแห่งของไทย เช่น มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสำคัญด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจะขยายผลครอบคลุมถึงระดับปริญญาโท อยู่ระหว่างยกร่างหลักสูตรเฉพาะเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตด้วย

 

จากการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาทุกระดับของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษาจะเห็นได้ว่า รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในด้านการศึกษาจะเห็นได้ว่าได้มีการเตรียมตัวของสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา สามารถดำเนินการครอบคลุมได้วนส่วนของสถาบันการศึกษาภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษานำร่องบางแห่งเท่านั้น จึงส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามี่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน     ในอนาคต

 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดลำปาง สถาบันการศึกษาทั้ง        ในภาครัฐและเอกชน ได้สอดแทรกเนื้อหาสาระและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น      ด้านวิชาชีพ และการพัฒนาด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาราชการของอาเซียน การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนยังคงมีข้อจำกัด และไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงและเต็มรูปแบบ จึงเป็นผลกระทบต่อตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะเป็นอัตรากำลังสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีศักยภาพของอาเซียนในอนาคตต่อไป

 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และสร้างความรู้ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการแข่งขันในสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการเตรียมเข้าสู่การเป็นสมาชิกอาเซียน และเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาชีพ ตลอดจนช่วยกระตุ้นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดลำปาง