หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
โครงร่างงานวิจัย :: การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการเผยแพร่ข่าวสาร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ สมศรี

แบบเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ปีงบประมาณ พ.. 2555

 

ทิศทางการวิจัย  (Reserch Direction)

                การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

 

ส่วน ก: สาระสำคัญของโครงการวิจัย

1.              ชื่อโครงการวิจัย

       (ภาษาไทย)  การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
                           เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการเผยแพร่ข่าวสาร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง            

       (ภาษาอังกฤษ) 

 

2.              ประเภทของงานวิจัย

การวิจัยและพัฒนา

 

3.              หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                สาขาระบบสารสนเทศ    คณะบริหารธุรกิจ   วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

 

4.              การเสนอโครงการต่อแหล่งทุนอื่น

R  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น

£  เสนอต่อแหล่งทุนชื่อ…………………………………………………………………..

 

5.              คณะผู้วิจัย (ระบุสัดส่วนการทำวิจัย)

นายชัยวัฒน์         สมศรี                     หัวหน้าโครงการวิจัย

 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

                วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 173  ถนนพหลโยธิน  ตำบลชมพู  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  บริหารงานโดย   ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง  ดร.จักรพันธ์
พรนิมิตร  ดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา  โดยมีคณะที่ทำการการเรียนการสอน  
คณะ คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปะศาสตร์  คณะบัญชี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   ปัจจุบันมีนักศึกษาในความดูแลทั้งสิ้น  1,057  คน  อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งหมด    102   คน

                ในปีการศึกษา 2555  ทางวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  ได้มีการแจก แท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่สามารถใช้งานได้ในขณะเคลื่อนที่ โดยใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ยี่ห้อ  Acer รุ่น  A200  ให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสนับสนุน การเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์     แต่ทางวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ยังไม่มีโปรแกรมประยุกต์  ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   ซึ่งสนับสนุนการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแจกแท็บเล็ตให้กับนักศึกษา

                ทางผู้ศึกษา จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการเผยแพร่ข่าวสาร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแจกแท็บเล็ตให้กับนักศึกษา     อีกทั้งจากการวิจัยดังกล่าวยังจะส่งผลให้เกิด องค์ความรู้ในเรื่องที่กล่าวมา  ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนานักศึกษาในสาขาระบบสารสนเทศ และนักศึกษาที่สนใจในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   

                องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ยังสามารถ นำไปใช้ในส่งเสริมภารกิจ ทางด้านการบริการวิชาการของสถาบันไปยังชุมชนและหน่วยงานภายนอก เนื่องด้วย ทางรัฐบาล  มีนโยบายในการแจก แท็บเล็ตให้กับนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  หากทางสถาบันได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว  ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   แล้วนั้น  ก็จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ ทางด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ต่อไป