หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
โครงร่างงานวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุน จาก LIT :: การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ โดย อาจารย์ปณิธาน ทาปลูก

แบบเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ปีงบประมาณ พ.. 2555

 

ทิศทางการวิจัย (Research Direction) การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

ส่วน ก: สาระสำคัญของโครงการวิจัย

1.              ชื่อโครงการวิจัย

(ภาษาไทย)   การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้           

(ภาษาอังกฤษ)  Web Application Knowledge Management System

2.              ประเภทของงานวิจัย : วิจัยและพัฒนา

3.              หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ

4.              การเสนอโครงการต่อแหล่งทุนอื่น

þ  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น

r  เสนอต่อแหล่งทุนชื่อ…………………………………………………………………..

5.              คณะผู้วิจัย (ระบุสัดส่วนการทำวิจัย)

นายปณิธาน  ทาปลูก     หัวหน้าโครงการวิจัย (100%)

 

6.              ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในการทำงานของคณะบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการภายในคณะ หรือการจัดการเรียนการสอน มักจะเกิดองค์ความรู้ขึ้น แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการองค์ความรู้จึงทำให้มีปัญหาการสื่อสารเรียนรู้องค์ความรู้ภายในคณะและส่งผลกระทบทำให้เกิดการศูนย์หายขององค์ความรู้ภายในคณะบริหารธุรกิจ

การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต

                 การวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (หมายถึงสื่อ/สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นำมาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) หรือตัวแปรต้น โดยมี “ดัชนีชี้คุณภาพ” ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นตัวแปรตาม

การวิจัยและพัฒนาจะให้ผลลัพธ์ที่สำคัญ 2 ลักษณะคือ

1.             นวัตกรรมประเภทวัตถุที่เป็นชิ้นอัน ซึ่งอาจเป็นประเภท วัสดุ/อุปกรณ์/ชิ้นงาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรม เสริมความรู้ คู่มือประกอบการทำงาน เป็นต้น

2.             นวัตกรรมประเภทที่เป็นรูปแบบ /วิธีการ/ กระบวนการ/ระบบปฏิบัติการ อาทิ รูปแบบการสอน วิธีการสอน รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการทำงาน Quality Control (Q.C.) Total Quality Management (TQM) The Balanced Scorecard (BSC) ระบบ ISO เป็นต้

ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยและพัฒนา คุณค่าของงานจะอยู่ที่ “สิ่งประดิษฐ์/ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันที่สร้างขึ้น” หรือ “วิธีการ/รูปแบบการทำงาน/รูปแบบการจัดการ” ที่พัฒนาขึ้น ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่ามาก คือ กรณีที่สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการที่ “ดูดี มีคุณค่า ใช้งานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ”

เนื่องจากผู้วิจัยเป็นบุคคลการภายในคณะบริหารธุรกิจ พบปัญหาการจัดการองค์ความรู้ภายในคณะอันเนื่องจากบุคคลากรภายในคณะมีการลาออกจึงทำให้องค์ความรู้ที่ติดตัวบุคคลกรศูนย์หายไปด้วย

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำ เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ มาใช้ในการจัดการองค์ความรู้ภายในคณะบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น และเพื่อระบบพัฒนาองค์ความรู้ภายในคณะบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเอกสารแนบ