หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
งานวิจัย :: แนวทางในการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดย อาจารย์จินตนา จันเรือน

1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1   เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย            อ.เมือง จ.ลำปาง

1.2.2   เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง                   จ.ลำปาง

1.2.3   เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ให้คงอยู่สืบไป

 

1.3   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1  ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน  และนำข้อมูลมากำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันของสมาชิกในกลุ่มเรื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว 

1.3.2   ทำให้ได้ทราบถึงแนวทางในการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย  

                ขอบเขตด้านเนื้อหา

       1. ศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการผลิต การใช้วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา  บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

       2. ศึกษากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย        อ.เมือง จ.ลำปาง

       3. ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นเครื่องปั้นดินเผา บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

                 

 

 

ขอบเขตด้านพื้นที่

                         หมู่บ้านม่อนเขาแก้ว  ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง

               

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                         ประชากร ในงานวิจัยครั้งนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

                                (1)  กลุ่มสมาชิกเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

                                (2)  กลุ่มเยาวชนบ้านม่อนเขาแก้วและนักเรียนโรงเรียนแม่พริกวิทยา

                         กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย  เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive random sampling) คือ เลือกศึกษาเฉพาะสมาชิกที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ คือ

(1)       กลุ่มสมาชิกเครื่องปั้นดินเผา บ้านม่อนเขาแก้วจำนวน 46  คน

(2)       กลุ่มสมาชิกเครื่องปั้นดินเผาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 5 คน

(3)       กลุ่มเยาวชนบ้านม่อนเขาแก้วและนักเรียนโรงเรียนแม่พริกวิทยา จำนวน 15  คน

 เอกสารแนบ