หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
   งานวิจัยคณะ
   งานวิจัย :: แนวทางในการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดย อาจารย์จินตนา จันเรือน
   โครงร่างงานวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุน จาก LIT :: การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ โดย อาจารย์ปณิธาน ทาปลูก
    โครงร่างงานวิจัย :: การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการเผยแพร่ข่าวสาร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ สมศรี
   โครงร่างงานวิจัย :: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ ASEAN ของนักศึกษาปริญญาตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย อาจารย์สรัญญา สุวรรณพัฒน์ อาจารย์ดาวเดือน อินเตชะ
   โครงร่างงานวิจัย :: พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตเทศบาล นครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง