หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
อ.ชัยวัฒน์ สมศรี คณะบริหารธุรกิจ LIT เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2 18-19 สิงหาคม 2555
   อ.ชัยวัฒน์ สมศรี คณะบริหารธุรกิจ  และอาจารย์จาก คณะบัญชี  คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   LIT  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2  18-19 สิงหาคม 2555 
โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2   ณ  ห้องรอยัลออคิดบอลรูม  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด