หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
"ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน" ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ลำปาง
งานบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ LIT ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง-ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
บริษัท สยามแม็คโคร จำก้ด(มหาชน) และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ทำ MOU
ทัศนศึกษาดูงานของคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม งานสัมมนาคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 1/2555 "โก๋ แกะ แหกกรอบ" 13/9/2555
 เวบที่เกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจ BA@LIT
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
นักพัฒนาAndroid Application Thailand
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา "ฮอร์โมนวัยร้อนรุ่ม ตอน จะรักหรือจะเซ็กส์” วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 "
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา จ.เชียงใหม่เข้าเยี่ยมชม คณะบริหารธุรกิจ LIT
อ.ชัยวัฒน์ สมศรี คณะบริหารธุรกิจ LIT เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2 18-19 สิงหาคม 2555
ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการดี ๆ เพื่อนักศึกษา LIT ก้าวสู่ ASEAN
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555
การบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไทยในยุค AEC" โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
บทบาทการพัฒนาองค์การกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเซรามิกและหัตถกรรม โดย น.ส. เต็มศิริ พรหมเพชร HRM4-4 5202031009
บทบาทการพัฒนาองค์การกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง โดย ศิริกาญ โสภา 5202031005 HRM4-4
เปิดรับสมัคร ค่าย EGAT D.I.Y. 4
LIT รับสมัครอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2555
เปิดรับสมัคร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ SMART MBA ที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
โครงร่างงานวิจัย :: พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตเทศบาล นครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โครงร่างงานวิจัย :: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ ASEAN ของนักศึกษาปริญญาตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย อาจารย์สรัญญา สุวรรณพัฒน์ อาจารย์ดาวเดือน อินเตชะ
โครงร่างงานวิจัย :: การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการเผยแพร่ข่าวสาร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ สมศรี
โครงร่างงานวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุน จาก LIT :: การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ โดย อาจารย์ปณิธาน ทาปลูก
งานวิจัย :: แนวทางในการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดย อาจารย์จินตนา จันเรือน