หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
   คณะบริหารธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน         

คณะบริหารธุรกิจ เปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 ทั้งสิ้น 10 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  และสาขาวิชาการตลาด ซึ่งได้รับการอนุมัติและการรับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเพื่อทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 6  พฤษภาคม  2547 รวม 4 หลักสูตร  ต่อมาในปี 2548 ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนเพิ่มอีก จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้รับการอนุมัติและการรับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเพื่อทำการสอนตั้งแต่วันที่ 30  ธันวาคม  2548   ต่อมาในปีการศึกษา 2553 ได้ปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาทรัยพากรมนุษย์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ รวม 3 หลักสูตร  และได้เปิดดำเนินการหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ในปีการศึกษา 2554

ปัจจุบัน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ต่อเนื่อง) 3 สาขาวิชา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 และผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3 สาขาวิชา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552

คณะบริหารธุรกิจมีการรักษามาตรฐานการศึกษาและการเรียนการสอน  โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน เป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบของคณะฯ ดังต่อไปนี้

กรรมการคณะกรรมพิจารณาข้อสอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ศมาวรรตกุล                                                   ประธานกรรมการ

2. คณบดี คณะบริหารธุรกิจ                                                                         กรรมการ

3. หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ                                                           กรรมการ

4. หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด                                                                      กรรมการ

5. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                           กรรมการและเลขานุการ

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญาคณะบริหารธุรกิจ

เรียนรู้สู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ


·       ปรัชญาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถ มีจรรยาบรรณพร้อมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และสามารถพัฒนาตนให้ทันต่อความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

·       ปรัชญาสาขาวิชาการตลาด

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณ

·       ปรัชญาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มุ่งผลิตบุคลากรมืออาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ                และทรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ

·       ปรัชญาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ 2553)

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณ

 

วิสัยทัศน์

เรามุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นนักบริหารมืออาชีพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

1.       เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และมีทักษะทางด้านระบบสารสนเทศ และสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.       เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศ

3.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณ  มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาการตลาด

1.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการตลาด  และสามารถประยุกต์ความรู้               ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

2.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยและมีสำนึกในจรรยาบรรณ              แห่งวิชาชีพ

3.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามถนัด

4.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสนองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

5.       เพื่อให้บัณฑิตได้มีพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงทั้งใน และต่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มาประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

3.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเข้าใจและเรียนรู้ถึงพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์        เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

5.       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีงาม พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม

 

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ 2553)

1. เพื่อมุ่งจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจระหว่าง ประเทศและมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามถนัด

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้ทักษะ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไอที ด้านภาษาอังกฤษ และการทำงานในองค์กรระหว่างระเทศ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามพันธกิจของการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ ตามความต้องการของตลาดแรงงานที่ให้ความสำคัญด้านภาษาอังกฤษ

 

อัตลักษณ์

    บัณฑิตลุ่มน้ำโขง เชี่ยวชาญวิชาการ และวิชาชีพ

จำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

               

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรเดิม)

ชื่อปริญญา สาขาวิชา          บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ชื่อเต็มภาษาไทย                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

ชื่อย่อภาษาไทย                    บธ.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Business Administration (Management Information System)

                ชื่อย่อภาษาอังกฤษ              B.B.A. (Management Information System)

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง)

ชื่อปริญญา สาขาวิชา          บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ชื่อเต็มภาษาไทย                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

ชื่อย่อภาษาไทย                    บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)

                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Business Administration (Information System)

                ชื่อย่อภาษาอังกฤษ              B.B.A. (Information System)

 

 

สาขาวิชาการตลาด

ชื่อปริญญา สาขาวิชา          บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ชื่อเต็มภาษาไทย                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อภาษาไทย                    บธ.บ.(การตลาด)

                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ              B.B.A. (Marketing)

 

สาขาวิชาการตลาด(หลักสูตรปรับปรุง)

ชื่อปริญญา สาขาวิชา          บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ชื่อเต็มภาษาไทย                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อภาษาไทย                    บธ.บ.(การตลาด)

                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ              B.B.A. (Marketing)

 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อปริญญา สาขาวิชา          บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อเต็มภาษาไทย                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อย่อภาษาไทย                    บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Business Administration (Human Resource  Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ              B.B.A. (Human Resource Management)

 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(หลักสูตรปรับปรุง)

ชื่อปริญญา สาขาวิชา          บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อเต็มภาษาไทย                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อย่อภาษาไทย                    บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Business Administration (Human Resource  Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ              B.B.A. (Human Resource Management)

 

                สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ 2553)

ชื่อปริญญา สาขาวิชา          บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อเต็มภาษาไทย                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อย่อภาษาไทย                    บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Business Administration (International Business)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ              B.B.A (International Business)

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาระบบสารสนเทศ

                บัณฑิตมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาการตลาด

1.             เป็นผู้มีความสามารถด้านการตลาดโดยสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ

2.             เป็นผู้มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และมีสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.             เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถปรับตัวได้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

4.             เป็นผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความเป็นมืออาชีพในสาขาวิชา และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

5.             เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ และมีความสามารถในการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

                เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

                เป็นบัณฑิตทีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ และมีคุณธรรม(มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ) เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคม