หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
การบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไทยในยุค AEC" โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
   วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง นักศึกษา MBA และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไทยในยุค AEC" โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง สำรองที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานMBA 082-6158051 หรือ 054 - 811603 - 4