หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
   ข่าวสารศิษย์เก่า
   การบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไทยในยุค AEC" โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
   บทบาทการพัฒนาองค์การกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเซรามิกและหัตถกรรม โดย น.ส. เต็มศิริ พรหมเพชร HRM4-4 5202031009
   บทบาทการพัฒนาองค์การกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง โดย ศิริกาญ โสภา 5202031005 HRM4-4
   เปิดรับสมัคร ค่าย EGAT D.I.Y. 4
   LIT รับสมัครอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2555
   เปิดรับสมัคร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ SMART MBA ที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง