หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
บริษัท สยามแม็คโคร จำก้ด(มหาชน) และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ทำ MOU
   บริษัท สยามแม็คโคร จำก้ด(มหาชน) และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น โดยร่วมมือกันดังนี้
1. แม็คโคร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้กับนักศึกาษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. วิทยาลัยให้การสนับสนุน โดยการพัฒนาร้านค้่าปลีกท้องถิ่น
3. ร่วมมือกันทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ในบริเวณวิทยาลัย และชุมชน 

   กิจกรรมดำเนินการ 5 เดือน  เริ่ม มิ.ย - ต.ค 57