หน้าแรก  อาจารย์  หลักสูตร  กิจกรรม  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  ข่าวสารศิษย์เก่า  งานวิจัยคณะ  การจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานบริการวิชาการ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2555
  

การทัศนศึกษาดูงานปีการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ   วันที่  7-10  ตุลาคม 2555

จำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อาจารย์  ท่าน  นักศึกษา   39   คน 

    สาขาวิชาระบบสารสนเทศ                                 8           คน

   สาขาวิชาการตลาด                                              19           คน

   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์              12           คน

สถานที่ทัศนศึกษาดูงาน

1.             บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทยจำกัด

2.             บริษัทปุ๋ยอินทรีเกษตรไทย

3.             ตันแลนด์  บริษัท อิชิตัน Green Factory

4.             รถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์

5.             เยี่ยมชมบรรยายกาศสนามบินสุวรรณภูมิ