หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
   อาจารย์
    อาจารย์อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
คณบดีคณะบัญชี
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทร.  081-2894422
E-mail  
pont_an@hotmail.com
    อาจารย์จิรนันท์ บุพพัณหสมัย
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
บช.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยโยนก
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทร. 089-5533566
E-mail  
jiranun_b@hotmail.com
    อาจารย์ทรายทอง เลิศเปียง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏลำปาง
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทร.  054-231067 ต่อ 14
E-mail  
sai2514@hotmail.com
    อาจารย์วราพร กลิ่นประสาท
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทร. 089-5528467
E-mail  
wararawa1@hotmail.com
    อาจารย์ราตรี ไวสติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
บช.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
บช.ม. (การบัญชี)   กำลังศึกษา
เบอร์โทร.  083-7655274
E-mail  
por_ea@hotmail.com