หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
E-learning ช่วยในการเรียนการสอนได้จริงหรือไม่

E-learning ช่วยในการเรียนการสอนได้จริงหรือไม่

 

อาจารย์อนงค์วรรณ  อุประดิษฐ์

 

การที่ระบบอินเทอร์เน็ต ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ มีคนเป็นจำนวนมาก    ที่จะต้องเข้าไปใช้งานและเข้าใช้บริการด้านต่างๆในอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ และวันใดที่ว่างเว้นการใช้อินเทอร์เน็ตไป จะรู้สึกหงุดหงิดมาก ทำให้วงการศึกษาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็ได้มีความตื่นตัวในเรื่องนี้มากเช่นกัน สถานศึกษาหลายๆแห่งในประเทศไทยได้พยายามพัฒนาศักยภาพด้าน IT ตามกำลังความสามารถและงบประมาณอันจำกัดเท่าที่มีอยู่ ให้สามารถใช้งานกับการเรียนการสอนจนสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษา เข้ากับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมในด้านการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่คือระบบการเรียนการสอนแบบ  E-Learning และในปัจจุบันแนวโน้มของสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมอินเทอร์เน็ตในลักษณะนี้ ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 

          สถานศึกษาที่มีความพร้อมด้าน IT ก็จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สอนนักเรียน นักศึกษาให้รู้จักการเข้าเว็ป (Web) สร้างโฮมเพจ (Home page) ใช้ เครื่องมือค้นหา (Search Engine)   ความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการสอนในรู้ถึงระบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่นำ IT เข้ามาร่วมใช้ หรือที่เรียกว่า การเรียนการสอน แบบ E-Learning โดยต้องมีการชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียนและการปฏิบัติในการเรียน  โดยการนำระบบ E-Learning มาใช้เพื่อการเรียน การสอน นั้นได้มีพัฒนาการและการประยุกต์ การใช้งานมาโดยลำดับ จนเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแล้วที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและเป็นไปอย่างแพร่หลายในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จนกระทั่งไปถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดของรัฐบาล และเอกชน ซึ่งสถานศึกษาเหล่านี้ต้องมีความพร้อมทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่งสถานศึกษาบางแห่งอาจจะมีคอมพิวเตอร์ ติดตั้งในห้องสมุด และอาจต้องมีห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ในการเรียนแบบ E-Learning โดยเฉพาะ ดังนั้นต้องมีจำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและรองรับกับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังคงต้องมีความพร้อมประกอบกันในหลายๆด้านทั้งด้านบุคคลากรที่จะผลิตวิชาในระบบ E-Learning ต้องมีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญในการปฏิบัติ รวมทั้ง ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาที่จะผลิตออกมาให้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจ

 

ดังนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือ ระบบ E-Learning  นั้นควรมองถึงว่า ศักยภาพ ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเลือกรายวิชาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม จึงจะถือได้ว่า สถานศึกษามีความก้าวหน้าทันสมัยในการนำ IT มาใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการเรียนการสอน ซึ่งในขณะนี้มีแนวโน้มว่า การเรียนการสอนในระบบ E-Learning จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นหากสถานศึกษามีความพร้อมและเตรียมการไว้เป็นอย่างดี ก็น่าจะทำให้การเรียนการสอนในระบบE – Learning ไม่ติดขัดและเป็นไปอย่างราบรื่น และนอกจากนี้ควรมองในอีกหลายๆด้านประกอบกัน นอกเหนือจากความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งตัวอาจารย์ผู้สอน ผู้ผลิต อุปกรณ์และจำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีเพียงพอต่อใช้งาน นั้นคือตัวผู้เรียน ซึ่งต้องดูว่าผู้เรียนมีความพร้อมที่จะรับความทันสมัยในการเรียนระบบE-Learning มากน้อยแค่ไหน เพราะระบบ E – Learning ที่มีออกมาจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากผู้เรียนไม่พร้อม ไม่สนใจและใส่ใจกับวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ซึ่งต้องอาศัยความรับผิดชอบอย่างสูงในการเข้าไปศึกษาและเข้าสู่บทเรียนเรียนด้วยตนเอง ก็อาจถือได้ว่าทำให้ระบบการศึกษาแบบ E-Learning ล้มเหลว