หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักบัญชี

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักบัญชี

 

:อาจารย์อนงค์วรรณ  อุประดิษฐ์

 

  นักบัญชี หรือพนักงานบัญชีนั้น หมายถึง ผู้ให้บริการทางการบัญชีในทุกลักษณะ แก่สถานประกอบการธุรกิจ สถาบันเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลโดยการปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์รายการธุรกิจ และบันทึกผลในทางการเงิน การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน รวมทั้งการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชี และการวางระบบการบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ

 

  ก่อนตัดสินใจเลือกเรียนหรือเลือกประกอบอาชีพด้านนี้ ควรสำรวจและถามตัวเองให้ดีก่อนโดยเฉพาะด้านต่างๆดังต่อไปนี้ ชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลขหรือไม่ มีความละเอียดลออหรือไม่ มีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ เป็นผู้ใช้จ่ายเงินเกินตัวหรือไม่ มีไหวพริบเท่าทันคนได้เพียงใดในการทำงาน เป็นคนใส่ใจและมีความรับผิดชอบกับงานมากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

จากการที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่ขยายขอบเขตทั้งด้านการค้ากับต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยี  ซึ่งลักษณะของสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนี้เอง คาดว่านักบัญชีรุ่นใหม่ต้องปรับตัวเองตัวเองให้เข้ากับสภาพของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดต่อไปในเวลาข้างหน้า ซึ่งนักบัญชียุคใหม่ควรต้องมีคุณความรู้เพิ่มเติมในด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำงานบัญชีเป็นอย่างดี

 

ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านการบัญชีอาจเป็นได้ทั้งนักบัญชี  สมุห์บัญชี  ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการบัญชี โปรแกรมเมอร์ ผู้วิเคราะห์ระบบงาน และหน้าที่งานอื่นๆ ที่ใกล้เคียง โดยที่สามารถพัฒนาตนเองขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ทั้งในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ  และ ธุรกิจเอกชน       รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหน่วยงานรัฐบาล  สามารถเข้าไปทำงานได้ทุกส่วนงานราชการ  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สรรพากร เป็นต้นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน สมุห์บัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน เป็นต้น ประกอบอาชีพอิสระ ในลักษณะของการเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต ผู้วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาทางการบัญชี เป็นต้น