หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
   งานวิจัยคณะ
   การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (ผู้วิจัย อาจารย์ทรายทอง เลิศเปียง) ( บทที่ 1)
   การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บทที่ 2)
   การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บทที่ 3)
   การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ( บทที่ 4)
   การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ( บทที่ 5)
   การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (ผู้วิจัย อาจารย์ทรายทอง เลิศเปียง) ( บทที่ 1)
   การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ( บทที่ 2)
   การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ( บทที่ 3)
   การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ( บทที่ 4)
   การให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ( บทที่ 5)
   ปัญหาการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ผู้วิจัย อาจารย์ทรายทอง เลิศเปียง) (บทที่ 1)
   ปัญหาการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ( บทที่ 2)
   ปัญหาการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (บทที่ 3)
   ปัญหาการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ( บทที่ 4)
   ปัญหาการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (บทที่ 5)
   ความสามารถในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ผู้วิจัย อาจารย์ทรายทอง เลิศเปียง) ( บทที่ 1)
   ความสามารถในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ( บทที่ 2)
   ความสามารถในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ( บทที่ 3)
   ความสามารถในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ( บทที่ 4)
   ความสามารถในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (บทที่ 5)
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ( ผู้วิจัยอาจารย์ทรายทอง เลิศเปียง )
   ต้นทุนกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชาในวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง วราพร กลิ่นประสาท
   ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี ของนักศึกษาวิชาการบัญชี ชั้นปีจบ ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ.วราพร กลิ่นประสาท บทที่1
   ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี ของนักศึกษาวิชาการบัญชี ชั้นปีจบ ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ.วราพร กลิ่นประสาท บทที่ 2
   ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี ของนักศึกษาวิชาการบัญชี ชั้นปีจบ ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ.วราพร กลิ่นประสาท บทที่3
   ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี ของนักศึกษาวิชาการบัญชี ชั้นปีจบ ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ.วราพร กลิ่นประสาท บทที่4
   ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี ของนักศึกษาวิชาการบัญชี ชั้นปีจบ ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ.วราพร กลิ่นประสาท บทที่5
   คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาบัญชีที่เป็นที่ต้องการของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีจบ สาขาการบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ. อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ บทที่ 1
   คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาบัญชีที่เป็นที่ต้องการของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีจบ สาขาการบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ. อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ บทที่ 2
   คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาบัญชีที่เป็นที่ต้องการของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีจบ สาขาการบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ. อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ บทที่ 3
   คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาบัญชีที่เป็นที่ต้องการของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีจบ สาขาการบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ. อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ บทที่ 4
   คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาบัญชีที่เป็นที่ต้องการของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีจบ สาขาการบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ. อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ บทที่ 4
   คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักบัญชี
   E-learning ช่วยในการเรียนการสอนได้จริงหรือไม่