หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
โครงการ..พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ บัญชี
โปรชัวส์โครงการเส้นทางใหม่ปี 5
กำหนดการ.docx
  

โครงการ ...พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ บัญชี     

  ขอเรียนเชิญ..   คณาจารย์    ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี   ผู้สอบบัญชี    ผู้ทำบัญชี

ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา 

วัตถุประสงค์ :

1.               เพื่อให้ผู้อบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการบัญชี

2.              

(นับชั่วโมงได้)      

อบรม 1 วัน       

เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

 

Ø วันและเวลา    วันเสาร์ที่  6   ตุลาคม   2555   เวลา   08.30  -  17.30 น.

Ø สถานที่           ห้องประชุม ดร.นิมิตร  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง