หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  

          การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านนั้น ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ปัจจัยนำเข้าและกระบวนการที่พัฒนาโดย สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ผลผลิต / ผลลัพธ์ที่พัฒนาโดย สมศ.ที่เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานอีก 15 ตัวบ่งชี้ (สมศ. 1 - 15) สำหรับตัวบ่งชี้ สมศ.ในกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และกลุ่มบ่งชี้มาตรการส่งเสริมนั้น สถาบันจะดำเนินการทุกปีหรือไม่ หรือจะใช้ตัวบ่งชี้อื่นเพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ของตยเอง ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสถาบัน

           ขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาับนตามตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการผลิต และผลผลิต / ผลลัพธ์ รวมจำนวน 38 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online system ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555

      สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบัญชี ชั้น 3