หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
   ข่าวการศึกษา/อบรม/สัมมนา
   ประชาสัมพันธ์รับสมัครพาร์ทไทม์ mk ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ/ครัว/แม่บ้าน
   ประชาสัมพันธ์ งาน Part Time ระหว่างเรียน ร้านสเวนเซ่นส์ ทุกสาขา
   ประชาสัมพันธ์ Part Time ระหว่างเรียน ร้านอาหาร The Pizza Company
   โครงการ..พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ บัญชี
   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
   กรมพัฒนาชุมชน ส่งหนังสือรายงานคุณภาพชีวิตคนไทยในชนบท
   เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2556
   ส่งเอกสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ
   ขอเชิญอบรมนักวิจัยรุ่น 3
   ขอความอนุเคาระห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
   การประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
   โมร็อกโกมอบทุนการศึกษา
   การคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ลายมือสวยที่สุดในประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน
   สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
   ร่วมส่งผลงานวิธีการสร้างเงินล้านในฉบับของตนเอง
   ของเชิญเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน
   การเสนอทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
   การมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
   การสัมนาเชิงวิชาการโครงการ 3
   แจ้งประกาศการจราจรและที่จอดรถภายในวิทยาลัย
   การปรับเปลี่ยนชื่อสำนัก
   เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท บริหารธุรกิจ SMART MBA
   เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่....ใฝ่รู้" ปี2555
   สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องงานผังเมือง
   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
   ขอเชิญร่วมงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (IT)
   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับแจ้งรัฐบาลศรีลังการได้เสนอให้ทุนการศึกษาจากประเทศไทย
   ขอเชิญอบรมนักวิจัยรุ่นที่ื 3
   ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
   ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรม (หลักสูตร 2 วัน) เรื่อง " TSA ใหม่ ปี 2555"
   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการ
   ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2555
   ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555
   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "สร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ดิจิตอลสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา"
   ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
   กำหนดให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้มเพื่อการศึกษา ประจำปี2555
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/นำเสนอผลงาน
   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิทาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่6
   ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา/เสวนาวิจัย
   ขอเชิญส่งนักศึกษา และอาจาร์เข้าร่วมส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การใช้ประโยชน์
   ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ
   ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลสหกิจศึกษา ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555
   ทุนรัฐบาลจีนภาใต้ความตกลงด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2555-2556
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี2554 ครั้งที่ 4 "Tablet and M-Learning:An Educational Paradigm for Thai Society"
   ขอเชิญประชุมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
   ขอเชิญส่งผลบุคลากรเข้ารับการอบรม
   ขอเชิญร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   ขอเรียนเชิญประชุมและลงนามบันทึกความร่วมมือตามโครงการ 1 ช่วย 9
   การสมัครเข้าโครงการ Work and Traval
   ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์โครงการประกวดภาพนต์ภาพสั้น
   ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาและขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับโลก และนำเสนอบทความ
   ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
   เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโปรแกนรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2555
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
   ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 "
   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
   ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
   ขอเชิญร่วมการประชุม เสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่3 เรื่อง สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการวิชาชีพ
   แนะนำเว็บไซต์นักบัญชีดอทคอม
   ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติฯ และเสนอผลงานวิจัย
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซี่ยน ประจำปี 2555
   ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีเข้ารับการอบรม
   ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7
   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเป็นสถาบันผู้จัดอบรมทางวิชาชีพบัญชี"
   ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554
   โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
   ขอเชิญอบรมนักวิจัยรุนที่ 1
   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
   คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
   วิจัยในชั้นเรียนเรื่องพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2553โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1
   บทความดี ๆ เกี่ยวกับ SAP คำตอบพื้นฐานของระบบ ERP
   บทความทางบัญชี ตอน การตรวจสอบสินค้าคงเหลือกับประเด็นทางด้านบัญชี
   สรุปมาตรฐานบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
   Update ข่าวสารการบัญชี (ตอน เข้าใจCPTA ความสำคัญ ภาษีและบัญชี)
   มารู้จักการประกันคุณภาพกันเถอะ
   ขอเชิญชวนอบรมเรื่อง “ตามติดมาตรฐานวิชาชีพบัญชีปัจจุบัน”
   ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “ทิศทางการปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
   “กีฬาลำปาง 9 อุดมศึกษาสัมพันธ์” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553
   เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยอินเตอร์เทค
   ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ
   สำหรับศิษย์เก่าที่ว่างงาน ฟังทางนี้ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง "Trainee Manager (ผู้จัดการร้านฝึกหัด)
   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2554
   กำหนดส่งแบบเสนอโครงการบัญชีสู่ชุมชน
   กำหนดวันยื่นคำร้องขอฝึกงาน
   โครงการบัญชีสานสัมพันธ์
   งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
   ผลการประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะบัญชี เพื่อรับทุน “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” ประจำปี 2553
   กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต ครั้งที่ 3
   กำหนดวันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที 2/2553
   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553
   ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการเงินในสถาบันอุดมศึกษา
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเครือข่ายป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นิสิต นักศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2554
   ขอเชิญอบรม "ระบบโปรแกรม AutoFlight"
   “โครงการเส้นทางใหม่สู่วิชาชีพบัญชี”
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ 6
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน “กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” พุทธศักราช 2553
   โครงการแข่งขัน “การจัดทำบัญชีธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ครั้งที่ 2
   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นของสมาคมอุดมศึกษาเอกชนฯ พุทธศักราช 2553
   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ พุทธศักราช 2553
   แจ้งผังการเดินรถและกำหนดเวลาปิดแผงจราจร
   โครงการอบรมหัวข้อ "เตรียมความพร้อมนักบัญชี เมื่อมาตรฐานการบัญชีไทยไปสู่ IFRS"
   ประชุมนักศึกษาคณะบัญชีครั้งที่ 2/2553
   ขอเชิญศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน คณะบัญชีร่วมงานเดิน-วิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19
   รายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
   ผลการแข่งขันตอบปัญหาและทักษะวิชาชีพบัญชี
   ประชุมนักศึกษาคณะบัญชีครั้งที่ 1/2553
   การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
   ขอเชิญศิษย์เก่าคณะบัญชีร่วมงานกิจกรรมสายสัมพันธ์ราชพฤกษ์ ครั้งที่ 7