หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
   การบัญชี

ภาษาไทย:  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  บัญชีบัณฑิต
     ชื่อย่อ(ไทย):  บช.บ
     ชื่อเต็ม(อังกฤษ):  Bachelor of Accountancy
     ชื่อย่อ(อังกฤษ):  B.Acc


โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 2553)
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  4 ปี  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135  หน่วยกิต

     หมวดศึกษาทั่วไป                                                                   30 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6   หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                        6   หน่วยกิต
          กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                       6   หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาภาษา                                                12   หน่วยกิต

     หมวดวิชาเฉพาะ                                                                     99 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาแกน                                                  51  หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                            33  หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาเอกเลือก                                            15  หน่วยกิต
     

     หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                    6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรองวิทยฐานะ
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา (3ปี) โดยการเทียบโอนตาแผนการเรียนจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
3) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจากสถาบันอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า และสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น
5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
6) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและแพทย์มีความเห็นว่าสุขภาพเหมาะสมที่เรียนได้
7) มีผู้ให้การรับรองความประพฤติและให้การสนับสนุนในด้านการเรียนตลอดหลักสูตรและมีภูมิลำเนาซึ่งวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
8) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป