หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
หลักสูตร 13 นักบัญชีภาษีอากร (5 วัน)
   หลักสูตรนี้เน้นสอนการปฏิบัติการด้าน “การบัญชีภาษีอากร” ให้แก่ “นักบัญชีและการเงิน” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์