หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
กิจกรรมนักศึกษาคณะบัญชีที่เข้าร่วมทั้งภายใน-ภายนอก
  

ประจำเดือน มิถุนายน

- กิจกรรมรับน้องรหัส 56

- กิจกรรม Freshy Night

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประจำเดือน กรกฎาคม

- กิจกรรมอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชพบัญชี