หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
รายชื่อนักศึกษา เรียนดี - กิจกรรมเด่น - คุรธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม
  

คณะบริหารธุรกิจ

- เรียนดี นางสาวเนตรชนก  แซ่เตียว

- กิจกรรมเด่น นางสาวลลิตา  นิรัติศัย

- คุณธรรมเยี่ยม นายอิทธิวัฒน์  ยาสิทธิ์

คณะบัญชี

- เรียนดี นางสาวสุพรรษา  โปร่งสุยา

- กิจกรรมเด่น นางสาวคณาลักษณ์  กะฉิม

- คุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม นายูริภพ  เจริญสุข

คณะศิลปศาสตร์

- เรียนดี นางสาวเกศรินทร์  เขียวสอนทอง

- กิจกรรมเด่น นางสาวจิตติมาศ  บุญมาวงศ์

- คุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม นายธนบูลย์  ชมพูกูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

- เรียนดี นางสาวสุภัทราธัญ  พานิช

- กิจกรรมเด่น นางสาวสวรรยา  แสงเกษม

- คุณะรรมจริยธรรมดีเยี่ยม นายทวิช  ศรีคำภา