หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
โครงการคัดลือกนักศึกษาเข้ารับทุน "กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ" 2556
   โครงการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน "กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ" 2556 จัดตั้งขึ้นโดย คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีที่มีคุณสมบัติดีเด่น ในดานการบัญชี กำหนด 4 ด้าน คือ ด้านผลการเรียนในรายวิชาการสอบบัญชี ผลการเรียนสะสม การเข้าร่วมกิจกรรม และการได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556