หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
ขอเชิญร่วมเสนอผลงาน/โครงการวิจัย เพื่อคัดเลือกรับรางวัล"SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"
  

ขอเชิญร่วมเสนอผลงาน/โครงการวิจัยชิงรางวัล"SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556" ภายใต้หัวข้อ "Education and Employability" เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในดานการศึกษาและมีงานทำ โดยเน้นให้ความสำคัญกับหัวข้อ "การมีงานทำ" เพื่อเป็นแกนหลักของยุทธศาสตร์แห่งชาติและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับตลาดแรงงานอย่างยั่งยืน

   สามารถส่งเอกสารไปยังที่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 920 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารไปที่ secretariat@seameo.org ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556