หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 ประกาศและแบบฟอร์มงานวิจัย
No.  หัวข้อ แสดง
 สัญญาทุน
 12/09/2560
11 
 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 29/06/2560
19 
 แบบคำร้องขอรับรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย
 29/06/2560
21 
 แบบคำร้องขออนุมัติเงินค่าตอบแทนผลงานที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ
 29/06/2560
21 
 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย
 29/06/2560
20 
 แบบคำร้องขออนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1
 29/06/2560
25 
 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
20 
 แบบคำร้องขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินวิจัยตลอดโครงการ
 29/06/2560
22 
 แบบคำร้องขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติทุนงวดสุดท้าย
 29/06/2560
23 
10   แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
22 
11   แบบประเมินการอ่านผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 29/06/2560
20 
12   แบบคำร้องขอส่งรายงานผลความก้าวหน้างานของงานวิจัย และขออนุมัติทุน
 29/06/2560
22 
13   ข้อตกลงในการรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
 29/06/2560
24 
14   แบบคำร้องขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
36 
15   แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 29/06/2560
43 
16   ประกาศทุนวิจัย ปี 2558
 29/06/2560
19