หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 แบบฟอร์มงานทะเบียน
No.  หัวข้อ แสดง
 ขอสอบย้อนหลัง
 10/10/2560
 ขอลงทะเบียนสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอน ฯ
 22/06/2560
21 
 บันทึกขอใช้ห้อง
 22/06/2560
28 
 ใบสรุปเทียบโอน
 22/06/2560
16 
 ขอปิดรายวิชา
 22/06/2560
18 
 ขอเปิดรายวิชา
 22/06/2560
23 
 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 22/06/2560
23 
 ลงทะเบียนเรียน
 22/06/2560
21 
 เพิ่ม-ถอนรายวิชา
 22/06/2560
20 
10   ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 22/06/2560
18 
11   ขอรักษาสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
17 
12   ขอลาออก
 22/06/2560
19 
13   คำร้องทั่วไป
 22/06/2560
19 
14   ขอเพิกถอนวิชาเรียน ติด W
 22/06/2560
18 
15   ลงทะเบียนเกิน
 22/06/2560
19 
16   ลงทะเบียนล่าช้า
 22/06/2560
19 
17   ขอทำบัตรนักศึกษา
 22/06/2560
18 
18   ขอเทียบโอนรายวิชา
 22/06/2560
16 
19   ขอคืนสภาพนักศึกษา
 22/06/2560
16 
20   ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 22/06/2560
19 
21   ใบรับรอง
 22/06/2560
19 
22   Transcript
 22/06/2560
17